เว็บบล๊อกแห่งการเรียนรู้

Yearly Archives: 2010

โฆษณา

สอนนักเรียนชั้นม.๔เรื่องการสร้างบล๊อก


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ไ้ด้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เรื่องการสร้าง Block และการสร้างหัวเรื่องในแต่ละข้อให้แล้วเสร็จ

โฆษณา

อรุณแสงแห่งศรัทธา


การออกแบบหน้าเว็บไซต์


ให้นักเรียนเข้าสมัครเว็บไซต์ wordpress.com เพื่อจัีดการออกแบบเว็บไซต์ ตามเนื้อหาการเรียนรู้การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

การเยี่ยมบ้านนักเรียน


ในเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดา์ห์ที่ครูในโรงเรียนจะต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของตนเอง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ อาชีพ นิสัย การร่วมมือทำงานในสังคม ฯลฯ

ขอให้นักเรียนได้ร่วมมือกับคุณครูทุกท่านด้วย

ขอบคุณครับ

Hello world!


Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

%d bloggers like this: