เว็บบล๊อกแห่งการเรียนรู้

หน้าแรก » คีย์ลัด Photoshop

คีย์ลัด Photoshop

โฆษณา

คีย์ลัดใน Photoshop
สร้างรูปภาพใหม่
= Ctrl + N
= Alt + Ctrl +N >> สร้างใหม่โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด
ปิดไฟล์รูปภาพที่เปิดอยู่

= Ctrl + W >> ปิดเฉพาะไฟลที่กำลังใช้งาน

= Ctrl + Shift + W >> ปิดรูปภาพทั้งหมด

ดูหน้าจองานถัดไปหรือก่อนหน้า

= Ctrl + shift + Tab >> ดูหน้าจอถัดไป

= Ctrl + Tab >> ดูหน้าจอก่อนหน้า

เรียกหน้าจอ Open เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ

= Ctrl + O

เรียกหน้าจอ Open As เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์รูปแบบอื่น

= Ctrl + Alt + O

แสดงหน้าจอคำสั่ง Page Setup

= Ctrl + Shift + P

แสดงหน้าจอ Preferences

= Ctrl + K

= Ctrl + Alt + K >> แสดงด้วยค่าที่ใช้ครั้งล่าสุด

แสดงหน้าจอคำสั่ง Print เพื่อพิมพ์รูปภาพ

= Ctrl + P

แสดงหน้าจอ Print Option เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์

= Ctrl + Alt + P

วางวัตถุที่ถูกก็อบปี้ไว้ (Paste)

= Ctrl + V

= Ctrl + Shift + P >> วางลงบนขอบเขตที่กำหนด

ออกจากโปรแกรม (Quit)

= Ctrl + Q

ย้อนกลับไปเป็นไฟล์ต้นฉบับ (ยกเลิกการกระทำทั้งหมด)

= F12

บันทึกไฟล์ภาพ (Save)

= Ctrl + S

บันทึกไฟล์ภาพในชื่อใหม่หรือฟอร์แมตอื่นๆ (Save As)

= Ctrl + Shift + S

บันทึกไฟล์ภาพเมื่อนำไปใช้บนเว็บ

= Ctrl + Alt + Shift + S

การปรับหน้าจอรูปภาพ

= Ctrl + O >> ปรับให้พอดีกับหน้าจอ

= Alt + Ctrl + O >> แสดงภาพเท่าขนาดจริง

ย่อ / ขยายขนาดภาพ (ขนาดหน้าจอยังคงเท่าเดิม)

= Ctrl + (+) >> ขยายภาพ

= Ctrl + (-) >> ย่อภาพ

ย่อหรือขยายหน้าจอแสดงภาพทั้งหน้าจอ

= Ctrl + Alt + (+) >> ขยาย

= Ctrl + Alt + (-) >> ย่อ

เรียกใช้อุปกรณ์แว่นขยาย (Zoom) ชั่วคราว แล้วใช้เม้าส์คลิก เพื่อย่อหรือขยายภาพ

= Ctrl + Spacebar >> ขยาย

= Alt + Spacebar >> ย่อ

เลื่อนภาพขึ้นลงหรือซ้ายขวา ครั้งละ 1 หน้าจอ

= Page Up >> เลื่อนขึ้น

= Page Down >> เลื่อนลง

= Ctrl + Page Up >> เลื่อนซ้าย

= Ctrl + Page Down >> เลื่อนขวา

เลื่อนภาพไปทางซ้าย / ขวา ครั้งละ 10 พิกเซล

= Ctrl + Shift + Page Down >> เลื่อนขวา

= Ctrl + Shift + Page Up >> เลื่อนซ้าย

เลื่อนภาพขึ้น / ลง ครั้งละ 10 พิกเซล

= Shift + Page Up >> เลื่อนขึ้น

= Shift + Page Down >> เลื่อนลง

เลื่อนภาพไปยังตำแหน่งอื่น ๆ

= Home >> มุมซ้ายบนสุด

= End >> มุมขวาล่างสุด

ปรับโหมดการแสดงหน้าจอโปรแกรมแบบต่าง ๆ

= F

ล็อก / ปลดล็อก เส้น Guides

= Ctrl + Alt + ;

แสดง / ซ่อน เส้นกริด หรือเส้น Guides

= Ctrl + ‘ >> เส้นกริด

= Ctrl + ; >> เส้น Guides

แสดง / ซ่อน ไม้บรรทัด

= Ctrl + R
แสดง / ซ่อน เส้น Path
= Ctrl + Shift + H
เปลี่ยนเม้าส์เป็นเครื่องมือ Hand ชั่วคราว
= Spacebar
ก็อบปี้ส่วนที่เลือก เฉพาะในเลเยอร์ปัจจุบัน (Copy)
= Ctrl + C
ก็อบปี้ส่วนที่เลือกของทุกเลเยอร์เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Copy Merged)
= Ctrl + Shift + C
ตัวส่วนที่เลือกจากเลเยอร์ปัจจุบัน เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Cut)
= Ctrl + X
ปิดหน้าจอคำสั่ง Extract เพื่อแยกวัตถุออกจากฉากหลัง
= Ctrl + Alt + X
ปรับรูปทรงของส่วนที่เลือกแบบอิสระ (Free Transform)
= Ctrl + T
ปรับรูปทรงซ้ำอีกครั้ง
= Ctrl + Shift + T
การใช้ฟิลเตอร์
= Ctrl + F >> ใช้ฟิลเตอร์เดิมซ้ำอีกครั้ง
= Ctrl + Alt + F >> แสดงหน้าจอ Last Filter
= Ctrl + Shift + F >> แสดงหน้าจอ Fade
แสดงหน้าจอคำสั่ง Liquify เพื่อทำภาพบิดเบี้ยว
= Ctrl + Shift + X
แสดงหน้าจอคำสั่ง Pattern Maker เพื่อสร้างภาพลวดลาย
= Ctrl + Alt + Shift + X
ย้อนขั้นตอนการทำงานด้วย History
= Ctrl + Alt + Z >> ย้อนกลับ
= Ctrl + Shift + Z >> เลื่อนไปข้างหน้า
ยกเลิกการกระทำขั้นตอนล่าสุด
= Ctrl + Z
ลบพื้นที่ที่ถูกเลือก
= Backspace หรือ Delete
ยกเลิกการเลือก
= Ctrl + D
แสดงหน้าจอคำสั่ง Feather เพื่อกำหนดการฟุ้งกระจายของขอบ
= Ctrl + Alt + D
สลับการเลือก
= Ctrl + Shift + I
เลื่อนพื้นที่ที่ถูกเลือกไปในทิศทางต่าง ๆ
= ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ
1 พิกเซล
= Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน
ครั้งละ 10 พิกเซล
เลื่อนเฉพาะกรอบไปในทิศทางต่าง ๆ
= Ctrl + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน
ครั้งละ 1 พิกเซล
= Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down)
>> เลื่อนครั้งละ 10 พิกเซล
เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบ Path
A หรือ Shift + A : : : สลับเครื่องมือ Path และ Dire
เรียกใช้เครื่องมือวาดภาพ Paint Brush
B หรือ Shift + B : : : สลับเครื่องมือ Paintbrush และ Pencil
เรียกใช้เครื่องมือตัดภาพส่วนเกิน Crop
C
ปรับเป็นสีมาตรฐานที่ตั้งไว้ [ Default Colors ]
D
เรียกใช้เครื่องมือลบภาพ Eraser
E หรือ Shift + E : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Eraser
เรียกใช้เครื่องมือเติมสี Gradient
G หรือ Shift + G : : : สลับใช้เครื่องมือ Gradient และ Paint Bucket
เรียกใช้เครื่องมือเลื่อนดูภาพ Hard
H
เรียกใช้เครื่องมือเลือกสี Eyedropper
I หรือ Shift + I : : : สลับใช้เครื่องมือ Eyedropper / Sampler / Measure
เรียกใช้เครื่องมือทำสำเนาภาพ Healing Brush / Patch
J หรือ Shift + J : : : สลับใช้เครื่องมือ Healing Brush และ Patch Tool
เรียกใช้เครื่องมือตัดแบ่งภาพ Slice
K หรือ Shift + K : : : สลับใช้เครื่องมือ Slice และ Slice Select
เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบอิสระ Lasso
L หรือ Shift + L : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Lasso
เรียกใช้เครื่องมือการสร้างการเลือกเป็นรูปเรขาคณิต Marpuee
M หรือ Shift + M : : : สลับใช้เครื่องมือแบบ Rectangle และ Elliptical
เรียกใช้เครื่องมือบันทึกหมายเหตุ [ Notes ]
N หรือ Shift + N : : : สลับใช้เครื่องมือ Notes และ Audio Annotation
เรียกใช้เครื่องมือปรับแสงสีชุด Dodge / Burn / Sponge
O หรือ Shift + O : : : สลับใช้เครื่องมือ Dodge / Burn / Sponge
เรียกใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path แบบ Pen
P หรือ Shift + P : : : สลับใช้เครื่องมือ Pen และ Freeform Pen
สลับการทำงานระหว่างโหมด Standard และ Quick Mask เพื่อป้องกันภาพจากการปรับแต่ง
Q
เรียกใช้เครื่องมือปรับความคมชัดชุด Blur / Sharpen / Smudge
R หรือ Shift + R : : : สลับใช้เครื่องมือ Blur / Sharpen / Smudge
เรียกใช้เครื่องทำสำเนาภาพ Cone Stamp
S หรือ Shift + S : : : สลับใช้เครื่องมือ Clone และ Pattern Stamp
เรียกใช้เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร Type
T
เรียกใช้เครื่องมือสร้างรูปทรงเรขาคณิต Shape
U หรือ Shift + U : : : สลับใช้เครื่องมือ Shape และ Line
เรียกใช้เครื่องมือ Move
V
เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกตามค่าสี Magic Wand
W
สลับสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง
X
เรียกใช้เครื่องมือ History Brush Tool
Y
สลับระหว่าง History และ Art History Brush

Shift + Y
เรียกใช้เครื่องมือดูภาพแบบย่อ / ขยาย Zoom
Z
เพิ่มหรือลดขนาดหัวแปรงอุปกรณ์วาดภาพและยางลบ

[ : : : ลดขนาด

] : : : เพิ่มขนาด

ลดความนุ่ม [ Softness ] หรือความเข้มของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ

Shift + [ : : : ลดขนาดทีละ 25%

Shift + ] : : : เพิ่มขนาดทีละ 25%

ปรับความโปร่งใส [ Opacity ] ของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ ตั้งแต่ 10% – 100%

0 – 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 – 9 ]

0 = 100% , 1 = 10% , 4 = 40% เป็นต้น

กำหนดอัตราการไหล [ flow ] ของสี ในอุปกรณ์แอร์บรัช ตั้งแต่ 10% – 100%

Shift + 0 – 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 – 9 ]

เปิดหน้าจอ Color Settings

Ctrl + Shift + K

การปรับภาพอัตโนมัติ

Ctrl + Shift + B : : : ปรับสีอัตโนมัติ ( Auto Color )

Ctrl + Alt + Shift + L : : : ปรับค่าคอนทราสต์อัตโนมัติ ( Auto Contrast )

Ctrl + Shift + L : : : ปรับแสงเงาอัตโนมัติ ( Auto Levels )

เรียกหน้าจอ Color Balance เพื่อปรับสมดุลสี

Ctrl + B

เรียกหน้าจอ Curves เพื่อปรับแสงเงาของภาพอย่างละเอียด

Ctrl + M

ปรับภาพเป็นเฉดสีเทา ( Desaturate )

Ctrl + Shift + U

ตรวจสอบรูปภาพ RPG ที่อยู่นอกขอบเขตของสี CMYK ( Gamut Warning )

Ctrl + Shift + Y

เรียกหน้าจอ Hue / Saturation เพื่อปรับสีและความบริสุทธิ์ของสี

Ctrl + U

ปรับเป็นภาพแบบฟิล์มเนกาตีฟ ( Invert )

Ctrl + I

เรียกหน้าจอปรับ Levels เพื่อปรับการกระจายตัวของแสงและเงา

Ctrl + L

แสดงหน้าจอการเติมสี ( Fill )

Shift + Backspace

เติมสีด้วยขั้นตอนจาก History

Ctrl + Alt + Backspace

Ctrl + Alt + Shift + Backspsce : : : ไม่เติมในส่วนที่โปร่งใส

กำหนดรูปแบบการเติมสี

Ctrl + Backspace : : : เติมด้วยสี Background

Alt + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground

Ctrl + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Background เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส

Alt + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส

สร้างเลเยอร์ใหม่ [ New Layer ]

Ctrl + Shift + N

Ctrl + Alt + Shift + N : : : ไม่แสดงหน้าจอกำหนดรายละเอียด

เลือกเลเยอร์

Alt + ] : : : ถัดไป

Alt + [ : : : ก่อนหน้า

Alt + Shift + ] : : : ล่างสุด

Alt + Shift + [ : : : บนสุด

นำเลเยอร์ที่เลือกมาไว้หน้าสุด

Ctrl + Shift + ]

จัดกลุ่มเลเยอร์

Ctrl + G

Ctrl + Shift + G : : : ยกเลิกการจัดกลุ่ม

ปรับความโปร่งใสของเลเยอร์ตั้งแต่ 10% – 100%

1 – 0 : : : ปุ่มตัวเลข 1 – 0

ตัวเลือกของการสร้างเลเยอร์ใหม่ในระหว่างการก็อปปี้

Ctrl + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการก็อปปี้

Ctrl + Shift + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการตัด

รวมเลเยอร์ที่ลิงค์อยู่กับเลเยอร์ปัจจุบันให้กลายเป็นเลเยอร์เดียว

Ctrl + E

รวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน ยกเว้นเลเยอร์ที่ถูกซ่อน [ Merge Visible ]

Ctrl + Shift + E

รวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน

Ctrl + Alt + Shift + E

รวมเลเยอร์ปัจจุบัน เข้ากับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง [ Move Layer Down ]

Ctrl + [

ล็อกเลเยอร์เฉพาะส่วนที่โปร่งใส

/

ย้ายเลเยอร์

Ctrl + ] : : : ขึ้น 1 ระดับ

Ctrl + [ : : : ลง 1 ระดับ

Ctrl + Shift + ] : : : ขึ้นบนสุด

Ctrl + Shift + [ : : : ลงล่างสุด

เลือกโหมดการผสมสี

Shift + (ลบ)- : : : เลือกย้อนหลัง

Shift + (บวก)+ : : : เลือกไปข้างหน้า

เลือกการผสมสีในโหมดที่ต้องการ

Alt + Shift + Q : : : Behind

Alt + Shift + R : : : Clear

Alt + Shift + C : : : Color

Alt + Shift + B : : : Color Burn

Alt + Shift + D : : : Color Dodge

Alt + Shift + K : : : Darken

Alt + Shift + E : : : Difference

Alt + Shift + I : : : Dissolve

Alt + Shift + X : : : Exclusion

Alt + Shift + H : : : Hard Light

Alt + Shift + U : : : Hue

Alt + Shift + G : : : Lighten

Alt + Shift + A : : : Linear Burn

Alt + Shift + W : : : Linear Dodge

Alt + Shift + J : : : Linear Light

Alt + Shift + Y : : : Luminosity

Alt + Shift + M : : : Multiply

Alt + Shift + N : : : Normal

Alt + Shift + O : : : Overlay

Alt + Shift + Z : : : Pin Light

Alt + Shift + T : : : Saturation

Alt + Shift + S : : : Screen

Alt + Shift + F : : : Soft Light

Alt + Shift + L : : : Threshold / Normal

Alt + Shift + V : : : Vivid Light

พาเลตต์เป็นหน้าจอย่อยที่ใช้เลือกรายละเอียดประกอบการทำงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ซึ่งปุ่มคีย์บอร์ดที่สามารถใช้ควบคุมการใช้งานประกอบด้วย

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Action

F9

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์และแถบเครื่องมือทั้งหมด

Teb

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ทั้งหมดแต่ยังคงแสดงแถบเครื่องมือ

Shift + Teb

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Brushes

F5

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Color

F6

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Info

F8

แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Layers

F7

ปรับหรือยกเลิกแบบตัวอักษรต่าง ๆ

Ctrl + Shift + H : : : ตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl + Shift + / : : : ขีดฆ่า

Ctrl + Alt + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวห้อย

Ctrl + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวยก

Ctrl + Shift + U : : : ขีดเส้นใต้

Ctrl + Shift + K : : : ตัวพิมพ์ใหญ่

จัดตัวอักษรชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง

Ctrl + Shift + L : : : ชิดซ้าย

Ctrl + Shift + R : : : ชิดขวา

Ctrl + Shift + C : : : กึ่งกลาง

เพิ่ม / ลดค่า Kerning ครั้งละ 20 / 1000 em

Alt +

เพิ่ม / ลด ตำแหน่งตัวอักษร ครั้งละ 2pt

Alt + Shift + ∧(ลูกศร) หรือ ∨(ลูกศร)

ปรับระยะบรรทัดเพิ่ม / ลด ครั้งละ 2pt

Alt + ∧(ลูกศร) หรือ ∨(ลูกศร)

ปรับระยะบรรทัดเป็น Auto

Ctrl + Alt + Shift + A

เพิ่ม / ลดขนาดตัวอักษรครั้งละ 2 Point

Ctrl + Shift + : : : ลด

จัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน และบรรทัดสุดท้ายชิดซ้าย

Ctrl + Shift + J

จัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน รวมทั้งบรรทัดสุดท้าย

Ctrl + Shift + F

เลื่อนเคอร์เซอร์

Ctrl + -> : : : เลื่อนไปข้างหลังทีละคำ

Ctrl + <- : : : เลื่อนไปข้างหน้าทีละคำ

Home : : : ต้นบรรทัด

End : : : ท้ายบรรทัด

Ctrl + Home : : : ต้นเนื้อหา

Ctrl + End : : : ท้ายเนื้อหา

Ctrl + ∧(ลูกศร) : : : ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ∨(ลูกศร) : : : ย่อหน้าถัดไป

เลือกตัวอักษร

Shift + : : : เลือกทีละตัว

Shift + ∧(ลูกศร) หรือ ∨(ลูกศร) : : : เลือกทีละบรรทัด

Ctrl + Shift + : : : เลือกทีละคำ

Shift + Home : : : ต้นบรรทัด

Shift + End : : : ท้ายบรรทัด

Ctrl + Shift + Home : : : ต้นเนื้อหา

Ctrl + Shift + End : : : ท้ายเนื้อหา

ตั้งค่าความกว้าง / สูง ตัวอักษรเป็น 100%

Ctrl + Shift + X : : : ปรับความกว้าง

Ctrl + Alt + Shift + X : : : ปรับความสูง

ตั้งค่า Tracking เป็น 0

Ctrl + Shift + Q

เลือก / ยกเลิก ใส่ขีดในคำที่ตกบรรทัด

Ctrl + Alt + Shift + H

ปรับวิธีจัดคำ

Ctrl + Alt + Shift + T

ขอบคุณ -:ไอ่หมูน้อย:-

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: